Privacyverklaring Willen is Kunnen

Deze privacyverklaring is ook beschikbaar als PDF.

1. Algemeen

Het harmonieorkest Willen is Kunnen (WIK) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WIK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als harmonieorkest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of indien je contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens (GDPR contact):

Harmonieorkest Willen is Kunnen
Correspondentieadres: L.B. Dewezlaan 36 - 3010 Kessel-Lo
Telefoon: 016/72.01.89 (Ruben Michiels)
Secretaris@wik-pellenberg.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door WIK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

3. Welke gegevens verwerken wij?

Voor de eerder opgesomde doelstellingen (cfr. "Waarom verwerken wij persoonsgegevens") kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijden ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

6. Bewaartermijn

WIK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende en technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kan je hier ons hiervoor contacteren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA); dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel
Https://www.gegevensbeschermingsauthoriteit.be

10. Wijziging privacyverklaring

WIK kan haar privacy statement steeds wijzigen.

Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 september 2018.

Oudere versies van onze privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.Privacyverklaring, 22 september 2018